หน้าหลัก ตม สุราษฎร์ธานี   เกี่ยวกับเรา ตม สุราษฎร์ธานี   ข่าวและกิจกรรม ตม สุราษฎร์ธานี   ทำเนียบผู้บังคับบัญชา ตม สุราษฎร์ธานี   ติดต่อเรา ตม สุราษฎร์ธานี
วิสัยทัศน์ตรวจคนเข้าเมือง
พ.ร.บ. ระเบียบ คำสั่ง
การเดินทางสู่ประเทศไทย
อัตราค่าธรรมเนียม
การขออยู่ต่อชั่วคราว
การแจ้งขออยู่เกิน 90 วัน
การแจ้งที่พักคนต่างด้าว
วันหยุดนักขัตฤกษ์ประจำปี
คู่มือแจ้งที่พักสำหรับผู้ประกอบการ
แบบฟอร์มแจ้งที่พัก ตม.30
เเบบฟอร์มการเเจ้งอยู่เกิน 90 วัน
เอกสารเเบบฟอร์มอื่นๆ
แจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าวเมื่ออยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน ทางอิเล็กทรอนิกส์
คู่มือสำหรับประชาชน
เบาะแสการกระทำความผิด
เกี่ยวกับกฏหมายคนเข้าเมือง
การค้ามนุษย์ ยาเสพติด
อาชญากรรมข้ามชาติ
โทร.1178 หรือ    
077-380881 (ตม.สุราษ)
077-423440 (ตม.สมุย)  
หากไม่ได้รับความสะดวก /
ความเป็นธรรมจากการเข้ารับบริการ
กรุณาติดต่อ
พ.ต.อ.ศุภฤกษ์ พันธ์โกศล
ผกก.ตม.จว.สุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์: 08-1583-8148
e-mail:
suparerk_p@hotmail.com
หรือ
immigration.surat.samui@gmail.com
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 6
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สถานีตำรวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานี
สำนักงานจัดหางานสุราษฎร์ธานี
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงต่างประเทศ
ตม.จว.สุราษฎร์ธานี ออกให้บริการขออยู่ต่อเคลื่อนที่ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 จำนวนการเข้าชม 1358 ครั้ง
14-15 ก.ย. 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. –16.30 น. ณ วัดเกาะเจริญสันติธรรม ต.เกาะเต่า อ.เกาะพะงัน จว.สุราษฎร์ธานี

16-18 ก.ย. 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ ศาลาประชาคม ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จว.สุราษฎร์ธานี

ตามประกาศ มท. ลง 7 เม.ย. 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ขยายระยะเวลาอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษถึงวันที่ 26 ก.ย. 2563 โดยกำหนดให้คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ซึ่งได้รับการตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยว (TR) ประเภทคนเดินทางผ่านราชอาณาจักร (TS) การตรวจลงตรา Visa on Arrival (TR15) และคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรตาสิทธิการยกเว้นการตรวจลงตราทุกประเภท (ผผ.30,ผผ.90,ผผ.14) จะต้องเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรภายในวันที่ 26 ก.ย. 2563 เว้นแต่มีเหตุจำเป็นซึ่งเป็นอุปสรรคไม่สามารถเดินทางกลับออกไปนอกราชอาณาจักรได้ ให้ยื่นคำขออนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไปได้ดังนี้

1. กรณีเพื่อรับการรักษาพยาบาล หรือการพักฟื้น หรือเพื่อดูแลผู้ป่วย (อนุญาตได้คราวละไม่เกิน 90 วัน)
โดยยื่นหลักฐานประกอบการพิจารณา จำนวน 1 ชุด ดังนี้
1.1 แบบ ตม.7
1.2 สำเนาหนังสือเดินทาง สำเนาวีซ่า สำเนาตราขาเข้า
1.3 สำเนาแบบ ตม.6
1.4 ใบรับรองแพทย์จากแพทย์ประจำโรงพยาบาล หรือจากสถาบันทางการแพทย์ที่อยู่ในสังกัดของรัฐ
ระบุข้อความ “คนต่างด้าวป่วยเป็นโรค..........................จะต้องอยู่รักษาตัวตั้งแต่วันที่...............ถึงวันที่.................ซึ่งอาการดังกล่าว เป็นอุปสรรคต่อการเดินทาง”
(กรณีดูแลผู้ป่วยให้แนบหนังสือรับรองและขอให้อยู่ต่อจากแพทย์ผู้ทำการรักษาและเอกสารแสดงความสัมพันธ์)
1.5 รูปถ่าย 2 นิ้ว 1 รูป

2. กรณีมีเหตุจำเป็นโดยมีสถานทูต หรือสถานกงสุลให้การรับรองและร้องขอ (อนุญาตได้คราวละไม่เกิน 30 วัน) โดยยื่นหลักฐานประกอบการพิจารณา จำนวน 2 ชุด ดังนี้
2.1 แบบ ตม.7
2.2 สำเนาหนังสือเดินทาง สำเนาวีซ่า สำเนาตราขาเข้า
2.3 สำเนาแบบ ตม.6
2.4 หนังสือรับรองและขออยู่ต่อจากสถานทูตหรือสถานกงสุลประจำประเภทไทย
2.5 รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 รูป

ทั้งนี้ ระยะเวลาอนุญาตจะเริ่มนับวันแรกตั้งแต่วันที่ 27 ก.ย. 2563 ทุกกรณี

3. รับแจ้งการอยู่เกินกว่า 90 วัน ของคนต่างด้าว โดยยื่นหลักฐาน จำนวน 1 ชุด ดังนี้
3.1 แบบ ตม.47
3.2 สำเนาหนังสือเดินทาง สำเนาวีซ่า สำเนาตราขาเข้า
3.3 สำเนาบัตร ตม.6
เอกสารแนบ
115277_ข่าวประชาสัมพันธ์.pdf
English
หน้าหลัก    เกี่ยวกับเรา    ข่าวและกิจกรรม    ทำเนียบผู้บังคับบัญชา    ติดต่อเรา
41/12 หมู่ 2 ตำบลทุ่งรัง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84290 โทร. 0-7738-0881-2 แฟกซ์ 0-7738-0883
Copyright © 2015 Suratthani Immigration. All rights reserved. Design & Develop by ThaiORC.com