หน้าหลัก ตม สุราษฎร์ธานี   เกี่ยวกับเรา ตม สุราษฎร์ธานี   ข่าวและกิจกรรม ตม สุราษฎร์ธานี   ทำเนียบผู้บังคับบัญชา ตม สุราษฎร์ธานี   ติดต่อเรา ตม สุราษฎร์ธานี
วิสัยทัศน์ตรวจคนเข้าเมือง
พ.ร.บ. ระเบียบ คำสั่ง
การเดินทางสู่ประเทศไทย
อัตราค่าธรรมเนียม
การขออยู่ต่อชั่วคราว
การแจ้งขออยู่เกิน 90 วัน
การแจ้งที่พักคนต่างด้าว
วันหยุดนักขัตฤกษ์ประจำปี
คู่มือแจ้งที่พักสำหรับผู้ประกอบการ
แบบฟอร์มแจ้งที่พัก ตม.30
เเบบฟอร์มการเเจ้งอยู่เกิน 90 วัน
เอกสารเเบบฟอร์มอื่นๆ
แจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าวเมื่ออยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน ทางอิเล็กทรอนิกส์
คู่มือสำหรับประชาชน
เบาะแสการกระทำความผิด
เกี่ยวกับกฏหมายคนเข้าเมือง
การค้ามนุษย์ ยาเสพติด
อาชญากรรมข้ามชาติ
โทร.1178 หรือ    
077 380 881 (ตม.สุราษ)
077 423 440 (ตม.สมุย)
077 377 947 (ตม.พะงัน)
077 456 947 (ตม.เกาะเต่า)
หากไม่ได้รับความสะดวก /
ความเป็นธรรมจากการเข้ารับบริการ
กรุณาติดต่อ
immigration.surat.samui@gmail.com
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 6
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สถานีตำรวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานี
สำนักงานจัดหางานสุราษฎร์ธานี
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงต่างประเทศ
อัตราค่าธรรมเนียม (ปรับปรุงใหม่)
ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (ตม.15)
กรณีเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรก่อน พ.ร.บ.คนเข้าเมืองฯ กำหนด ฉบับละ 19,000 บาท
ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (ตม.16)
 • กรณีเพื่อการลงทุนรวมทั้งการลงทุนเป็นกรณีพิเศษ ฉบับละ 191,400 บาท
 • กรณีเพื่อการทำงานหรือเป็นผู้เชี่ยวชาญ ฉบับละ 191,400 บาท
 • กรณีสมรสกับบุคคลซึ่งมีสัญชาติไทย ฉบับละ 95,700 บาท
 • กรณีเป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อให้การอุปการะบุตรผู้มีสัญชาติไทย ฉบับละ 95,700 บาท
 • กรณีเป็นคู่สมรสของผู้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรแล้ว ฉบับละ 95,700 บาท
 • กรณีเป็นบุตรของผู้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรแล้วหรือเป็นบุตรของบุคคลผู้มีสัญชาติไทย
 • ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ฉบับละ 95,700 บาท
 • บรรลุนิติภาวะแล้ว ฉบับละ 191,400 บาท
 • กรณีขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามเดิม(นอกโควต้า) ฉบับละ 95,700 บาท
  ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (ตม.17)
  กรณีชำรุด หรือสูญหาย หรือหมดหน้าประทับตรา ฉบับละ 1,900 บาท
  การทำหลักฐานแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อกลับเข้ามาอีก (Endosement)
  ฉบับละ 1,900 บาท
  การตรวจลงตราประเภทคนเข้าเมืองนอกกำหนดจำนวนคนต่างด้าว
  ซึ่งจะเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาราจักรเป็นรายปี (NON-QUOTA IMMIGRANT VISA)
 • ใช้ครั้งเดียว ฉบับละ 1,900 บาท
 • ใช้ได้หลายครั้งภายในหนึ่งปี 3,800 บาท
  การตรวจลงตรา
 • ประเภทคนเดินทางผ่านราชอาณาจักร(Transit Visa) ครั้งละ 800 บาท
 • ประเภทนักท่องเที่ยว ครั้งละ 1,000 บาท
 • ประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant Visa)
 • ใช้ได้ครั้งเดียว 2,000 บาท
 • ใช้ได้หลายครั้งภายใน 1 ปี 5,000 บาท
 • ใช้ได้หลายครั้งถายใน 3 ปีสำหรับบุคคลซึ่งมีหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางของสมาชิกกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก ซึ่งเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อประกอบธุรกิจ
 • ประเภทคนเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร (Immigrant Visa) ครั้งละ 1,900 บาท
 • ประเภทคนเข้าเมืองนอกกำหนดจำนวนคนต่างด้าวซึ่งจะเข้ามามีถ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรเป็นรายปี (การตรวจลงตราคนต่างด้าวมีถิ่นที่อยู่ Non-Quota Immigrant Visa)
 • ใช้ครั้งเดียว 1,900 บาท
 • ใช้ได้หลายครั้งในหนึ่งปี 3,800 บาท
  การทำหลักฐานแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อกลับเข้ามาอีก (Endosement)
  ฉบับละ 1,900 บาท
  อุทธรณ์ตามมาตรา 22
  (กรณีตรวจพบว่ามีลักษณะเป็นบุคคลต้องห้าม) คนละ 1,900 บาท
  คำขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป
  ครั้งละ 1,900 บาท
  อุทธรณ์ตามมาตรา 36
  (กรณีถูกเพิกถอนการอนุญาต) คนละ 1,900 บาท
  คำขออนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก (Re-Entry Permit)
 • คนหนึ่งใช้ได้ครั้งเดียว (Single Entry) 1,000 บาท
 • คนหนึ่งใช้ได้หลายครั้งภายในระยะเวลาที่ยังเหลืออยู่ (Multiple Entry) 3,800 บาท
  คำขออนุญาตเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
  คนละ 7,600 บาท
  คำขอเพื่อพิสูจน์สัญชาติ
  คนละ 800 บาท
  หมายเหตุ :
  กฏกระทรวงฉบับที่ 27 (พ.ศ.2546)
  ออกตามในประราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522
  ประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฏษฏีกา เล่ม 120 ตอน 59 ก.
  วันที่ 27 มิถุนายน 2546
  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2546
  English
  ตม.สุราษฎร์
  โทร. 077 380 881
  ตม.สมุย
  โทร. 077 423 440
  ตม.พะงัน
  โทร. 077 377 947
  ตม.เกาะเต่า
  โทร. 077 456 947
  หน้าหลัก    เกี่ยวกับเรา    ข่าวและกิจกรรม    ทำเนียบผู้บังคับบัญชา    ติดต่อเรา
  41/12 หมู่ 2 ตำบลทุ่งรัง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84290 โทร. 0-7738-0881-2 แฟกซ์ 0-7738-0883
  อีเมล: suratthaniimmigration@gmail.com
  Copyright © 2015 Suratthani Immigration. All rights reserved. Design & Develop by ThaiORC.com