หน้าหลัก ตม สุราษฎร์ธานี   เกี่ยวกับเรา ตม สุราษฎร์ธานี   ข่าวและกิจกรรม ตม สุราษฎร์ธานี   ทำเนียบผู้บังคับบัญชา ตม สุราษฎร์ธานี   ติดต่อเรา ตม สุราษฎร์ธานี
วิสัยทัศน์ตรวจคนเข้าเมือง
พ.ร.บ. ระเบียบ คำสั่ง
การเดินทางสู่ประเทศไทย
อัตราค่าธรรมเนียม
การขออยู่ต่อชั่วคราว
การแจ้งขออยู่เกิน 90 วัน
การแจ้งที่พักคนต่างด้าว
วันหยุดนักขัตฤกษ์ประจำปี
คู่มือแจ้งที่พักสำหรับผู้ประกอบการ
แบบฟอร์มแจ้งที่พัก ตม.30
เเบบฟอร์มการเเจ้งอยู่เกิน 90 วัน
เอกสารเเบบฟอร์มอื่นๆ
แจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าวเมื่ออยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน ทางอิเล็กทรอนิกส์
คู่มือสำหรับประชาชน
เบาะแสการกระทำความผิด
เกี่ยวกับกฏหมายคนเข้าเมือง
การค้ามนุษย์ ยาเสพติด
อาชญากรรมข้ามชาติ
โทร.1178 หรือ    
077 380 881 (ตม.สุราษ)
077 423 440 (ตม.สมุย)
077 377 947 (ตม.พะงัน)
077 456 947 (ตม.เกาะเต่า)
หากไม่ได้รับความสะดวก /
ความเป็นธรรมจากการเข้ารับบริการ
กรุณาติดต่อ
immigration.surat.samui@gmail.com
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 6
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สถานีตำรวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานี
สำนักงานจัดหางานสุราษฎร์ธานี
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงต่างประเทศ
ดาวน์โหลดเอกสารและแบบฟอร์มต่างๆ
ผลลัพธ์ 1-30 จากทั้งหมด 31 | หน้า 1 จากทั้งหมด 2 1 2 ถัดไป
บัญชีคนโดยสาร (ตม.3)
คำขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป (ตม.7)
คำขออนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก (ตม.8)
คำขอเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร (ตม.9)
คำขอหลักฐานการแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อกลับเข้ามาอีก (ตม.13)
คำร้องขอรับใบสำคัญที่อยู่ (ตม.18)
คำร้องขอรับใบสำคัญที่อยู่ (ตม.20)
คำร้องขอรับใบสำคัญที่อยู่ (ตม.20)
คำขอตรวจลงตราประทับคนเข้าเมืองนอกกำหนดจำนวนคนต่างด้าวซึ่งจะเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรเป็นรายปี (ตม.22)
คำขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวระหว่างขอมีถิ่นที่อยู่ (ตม.25)
แบบการแจ้งย้ายสถานที่พักอาศัยและเดินทางไปอยู่ต่างจังหวัดเกิน ๒๔ ชั่วโมง ของบุคคลต่างด้าว (ตม.28)
แบบการแจ้งรับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย สำหรับเจ้าบ้าน เจ้าของ หรือผู้ครอบครองเคหะสถาน
แบบการแจ้งอยู่เกินกว่า ๙๐ วัน ของบุคคลต่างด้าว (ตม.47)
คำขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา (ตม.86)
คำขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา (ตม.87)
LOST OR STOLEN PASSPORT FORM
ขอเปลี่ยนหนังสือเดินทางเล่มใหม่
ขอให้ย้ายตราประทับลงในหนังสือเดินทางเล่มใหม่
ชี้แจงการทำงานของคนต่างด้าวที่ปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มการขอหนังสือรับรองที่พักอาศัยในประเทศไทย
ขอให้ย้ายตราประทับลงในหนังสือเดินทางเล่มใหม่ SUBJECT TRANSFER STAMP TO NEW PASSPORT
ข้อมูลบุคคล PERSONAL INFORMATION
ใบรับรองแพทย์
แบบขอใช้บริการแจ้งที่พักอาศัยโดยระบบอินเตอร์เน็ตของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
หนังสือรับรองคนต่างด้าวเข้าทำงาน (สตม.1)
แบบรับทราบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุญาตให้อยู่ในราชเป็นการชั่วคราว (สตม.2)
ชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นในการจ้างคนต่างด้าว
แบบสำรวจความต้องการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบเครือข่าย CCTV IP camera
แบบสรปบัญชีคำขอตั้งงบประมาณประจำปี 2555
สถิติการเดินทางเข้า-ออก จำแนกตามสัญญาตและประเภทการตรวจลงตรา
  ถัดไป
English
ตม.สุราษฎร์
โทร. 077 380 881
ตม.สมุย
โทร. 077 423 440
ตม.พะงัน
โทร. 077 377 947
ตม.เกาะเต่า
โทร. 077 456 947
หน้าหลัก    เกี่ยวกับเรา    ข่าวและกิจกรรม    ทำเนียบผู้บังคับบัญชา    ติดต่อเรา
41/12 หมู่ 2 ตำบลทุ่งรัง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84290 โทร. 0-7738-0881-2 แฟกซ์ 0-7738-0883
อีเมล: suratthaniimmigration@gmail.com
Copyright © 2015 Suratthani Immigration. All rights reserved. Design & Develop by ThaiORC.com